top of page

מדיניות פרטיות

כל האמור במדיניות הפרטיות, נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

 

!ZIZ  (זיזי) מחויבת לפי חוק הגנת הפרטיות להגנת פרטיותם של האנשים עימם אנו באים במגע במהלך העסקים הרגיל. "מידע אישי" הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון התלויים בך). 

הנך כגולש מצהיר: המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד. השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

 

1.      כללי

1.1 מובהר בזאת, כי האפליקציה רשאית להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באפליקציה לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

1.2 הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה באפליקציה אינו סודי ואתה מעניק לאפליקציה רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.

2.      דיוור ישיר אלקטרוני

2.1 הנך מאשר בזאת לאפליקציה ו/או מי מטעמה לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האפליקציה, מוצריו ובכל נושא אחר שנעסוק בו. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה באפליקציה  באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האפליקציה רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות  SMS  מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעוניין לקבל את הדיוור כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה לשירות הלקוחות שלנו באפליקציה או באתר http://www.zizianywhere.com/support

3.      איסוף מידע

3.1   בעת השימוש באפליקציה, עשויה האפליקציה לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

3.2 האפליקציה תעביר כל מידע הנמסר לה לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

 

4.      שימוש במידע - האפליקציה תעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות התאמה אישית למשתמש, טיפול בבעיות טכניות ,שליחת הודעות תקופתיות במידה והמשתמש אישר זאת , פעילות שיווקית או כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

5.      שמירת המידע

5.1 הנך נותן בזאת לאפליקציה אישור להחזיק את פרטיך במאגר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות .

5.2 הנך מאשר בזאת לזיזי לחלק את המידע שנאסף עליך עם בתי עסק הנמצאים איתה בשת"פ. 

6.      זכות לעיין במידע

6.1   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

6.3   פנייה לכתובת:   http://www.zizianywhere.com/support

ולאחריה מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל. 

6.4 החברה עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינה יכולה להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באפליקציה הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

6.5   באפשרותך לעיין במידע הנאסף עליך, ולבקש למחוק אותו, למעט מחיקת מידע על רכישות אשר אנו מחויבים לשמור 7 שנים. כדי לעיין במידע או למחוק אותו, אנא פנה אל שירות הלקוחות שלנו בקישור המוצג בסעיף 6.3

7.      שינויים במדיניות הפרטיות 
7.1  בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקציה

8.      שיתוף המידע שלך עם שותפינו

8.1 זיזי עובדת בשיתוף פעולה עם בתי עסק ועם ספקים שונים (להלן: "שותפינו").

הנך מאשר לנו להעביר את המידע שלך לשותפינו, ומתיר להם לעשות שימוש במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו, ולהיתרים הכתובים בה, או בהתאם לחוק.

 

9.   עדכון ותחולת החוק

9.1 כל תיקון או שינוי מדיניות זו יחול עליך מרגע פרסומו. 

9.2 על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי בלבד, והסמכות המקומית הבלעדית תהא נתונה לבהמ"ש המוסמכים במחוז חיפה.

 

bottom of page